Programy edukacyjne o zagrożeniach ze strony narkotyków i przemocy w szkołach średnich w Milton Keynes.

29.05.2021 - 390

Szkoły średnie w Milton Keynes przeprowadzą program edukacyjny dla młodych ludzi o zagrożeniach płynących z zażywania narkotyków.
Szkoły są wyposażane w materiały edukacyjne, wspierające przeprowadzenie projektu, który jawi się jako bardzo istotny z punktu widzenia szkoły, uczniów, rodziców, jak i lokalnych społeczności.


Departament Redukowania Przemocy w Thames Valley Police wraz ze stowarzyszeniem PHSE przygotuje cały materiał edukacyjny.
Zawartość programu jest adresowana do uczniów 9 roku. Pierwsza lekcja będzie prowadzona przez nauczyciela, a kolejna przez specjalnie wyszkolonego w tym celu policjanta z Thames Valley Police.
Uświadamianie młodych ludzi na temat narkotyków, które mogą im zostać zaoferowane jest głównym założeniem tej edukacyjnej inicjatywy. Fizyczne i psychiczne konsekwencje, jak i głębsze problemy w życiu, zaburzenie relacji z przyjaciółmi i rodziną będą także poruszone w ramach realizacji projektu.
Również inna inicjatywa jest przygotowywana dla szkół. Podejmie ona temat ryzyka przemocy, a także przestępstw z użyciem noża i ostrych narzędzi.
Będzie ona zaadresowana do uczniów z 7,8 i 9 roku, którzy zapoznają się z konsekwencjami przemocy. Projekt zrealizowany zostanie w szkołach od września i również zaangażują się w niego policjanci.

-------

Secondary schools in Milton Keynes will run lessons to educate young people on the dangers of drugs use.
The schools are being provided with new resources to help in conducting this scheme, highly important from the school, parents, pupils and local communities perspective.
Thames Valley Police's Violence Reduction Unit along with PHSE Association will provide all the educational material. The content is addressed to year 9 students. First lesson will be run by the teacher, but then following one will be conducted by a specially trained Thames Valley Police's Schools Officer.
Raising the awareness of the drug substances which young people can be offered is the ultimate priority and goal of this educational project. Physical and mental health consequences as well as the wider damage in life, for the relationships with friends and family will also be covered within the programme.
Another scheme is also being planned and prepared for schools. It's about the risk of violence and knife crime. This one will be taking place in the classrooms of year 7, 8 and 9, where students will learn a lot about damaging consequences of the crime. This will be addressed to schools later in the year.
Police officers will also get involved in both preparing and running this project, which will appear in schools from September in the next school year.

/BR/
29.05.2021 – Milton Keynes