9 Sierpień 2022      Imieniny obchodzą: Klara, Roman, Romuald

Umowa o pracę i kontrakt zatrudnienia w Wlk. Brytanii

Umowa o pracę i kontrakt zatrudnienia w Wlk. BrytaniiUmowa o pracę bądź kontrakt w Wielkiej Brytanii - w Szkocji, Anglii bądź innej części UK to jedno z możliwości formalnego nawiązywania stosunku pracy. Warto żeby umowa została sporządzona na piśmie w dwóch identycznych egzemplarzach - dla pracownika, drugi dla pracodawcy.

Co powinna zawierać pisemna umową o pracę w UK - informuje POLEMI.co.uk


Pisemna umowa o pracę powinna zawierać określenie stwierdzające, że ów kontrakt zastępuje wszystkie wcześniejsze rozmowy i korespondencje odnoszące się do warunków pracy. W przypadku gdy nie istnieje żadna umowa o pracę między pracodawcą a pracownikiem to strony powinny co najmniej spisać pisemne zaświadczenie o zatrudnieniu.

Umowa powinna zostać sporządzona na piśmie w dwóch identycznych egzemplarzach - jeden dla pracownika, drugi pozostaje dla firmy i zostaje włączony do akt osobowych pracownika.

Umowa o pracę musi zawierać następujące elementy:

- czas jej trwania;

- nazwa stanowiska wraz z jego opisem;

- miejsce pracy;

- imię i nazwisko bezpośredniego przełożonego;

- godzinowy wymiar pracy w tygodniu;

- godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy;

- wysokość wynagrodzenia;

- sposób i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia;

- warunki urlopu

- warunki rozwiązania umowy

Zmiany w kontrakcie o pracę w Wielkiej Brytani

Jeżeli pracodawca chce dokonać zmian w warunkach pracy i zatrudnienia to musi uzyskać zgodę pracownika. W przeciwnym razie pracownik może podać pracodawcę do sądu za naruszenie umowy, lub podać się do dymisji i zażądać stosownego odszkodowania.

O wszelkich zmianach należy poinformować pracownika na piśmie nie później niż po miesiącu od ich wprowadzenia. Zmiany będą wymagały zgody pracownika. Są pewne szczegóły, których zmiana nie wymaga spisywania odrębnej notatki. Mogą one być zapisane w dokumentach, do których pracownik ma dostęp.

Te dokumenty to:

• prawo do urlopu chorobowego, w tym prawa do zasiłku chorobowego;

• przepisy dyscyplinarne i procedury dyscyplinarne lub wypowiedzenia;

• przepisy dotyczące ret i emerytur.

Zmiany do umowy o pracę w drodze układów zbiorowych

Warunki układu zbiorowego są czasem włączone do kontraktów pracowniczych zatrudnienia. Podobnie jak w przypadku kontaktów indywidualnych o wszelkich zmianach należy poinformować pracowników na piśmie najpóźniej miesiąc po dokonaniu zmian.

Gdy zmienia się pracodawca:

Gdy zmienia się pracodawca to wymagane jest spisane nowe zaświadczenie warunków zatrudnienia w przeciągu 2 miesięcy. Nowe zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku, gdy pracodawca zmienił jedynie swoją nazwę bez zmiany tożsamości lub gdy zmienia się tożsamość pracodawcy, ale pozostaje to bez wpływu na warunki pracy pracownika.

Pracownicy muszą otrzymać jednak indywidualne pisemne powiadomienie o tej zmianie przy najbliższej okazji, w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od dnia, wystąpienia zmian.

Źródło: POLEMI.co.uk - polski portal w UK

Fotogaleria